Teknisk bistand

Teknisk center yder teknisk bistand til politikredsene i forbindelse med overvågning og efterforskning, herunder videoovervågning, sporing og aflytning, hvis gennemførelsen af indgrebet er af en særlig van­skelig karakter eller skal ske under benyttelse af særligt udstyr. Teknisk center yder endvidere bistand med henblik på teknisk uddannelse af de medarbejdere i politikredsene, som varetager opgaver i forbindelse med teknisk efterforskning.

Den politikreds, der anmoder om bistand fra Teknisk center, har ansvaret for den strafferetlige efterforskning, herunder for at spørgsmålet om lovligheden af straffeprocessuelle tvangsindgreb forelægges for retten, ligesom politikredsen har ansvaret for gen­nemgangen og opbevaringen af de indhentede oplysninger.