Center for Terroranalyse (CTA)

Center for Terroranalyse blev oprettet den 1. januar 2007 som et samlet dansk center for analyse og vurdering af terrortruslen.

CTA er et fusionscenter, der består af en mindre fast stab og ca. 15 medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Politiets Efterretningstjeneste (PET), Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen, der tilknyttes centret på rotationsbasis.

Centret har direkte adgang til oplysninger fra de fire myndigheder.

CTA medvirker til at sikre hurtig og effektiv koordination samt udveksling af information mellem relevante danske myndigheder med henblik på at imødegå eventuelle trusler på et så tidligt tidspunkt som muligt. Arbejdet bidrager bl.a. til dimensioneringen af det nationale beredskab på terrorområdet.

CTA’s trusselsvurderinger og analyser er baseret på såvel klassificerede som uklassificerede oplysninger. Vurderinger og analyser udarbejdes primært til brug for PET’s operative afdelinger og myndigheder, herunder ministerier, styrelser og politikredse.

CTA’s opgaver

CTA fokuserer på to hovedområder relateret til terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet:

- Strategiske analyser af tendenser på terrorområdet nationalt og internationalt, herunder vedrørende radikalisering, rekruttering, ideologi, fremgangsmåder, politisk ekstremisme og terrorfinansiering. Visse uklassificerede analyser offentliggøres på PET’s hjemmeside www.pet.dk .

- Trusselsvurderinger i tilknytning til bestemte begivenheder, personer, organisationer og sektorer samt generelle vurderinger af terrortruslen mod Danmark. CTA udarbejder en ’Vurdering af Terrortruslen mod Danmark’ og en ’National Trusselsvurdering’, som offentliggøres på PET’s hjemmeside.

Herudover rapporterer centret til relevante myndigheder i tilfælde af terrortrusler mod civile danske interesser i udlandet.  

CTA bidrager til Udenrigsministeriets arbejde vedrørende ambassadesikkerhed, bl.a. i form af briefinger og trusselsvurderinger. Centrets vurderinger kan ligeledes indgå i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

CTA samarbejder tæt med FE om bl.a. vurderinger af terrorgrupper/-netværk i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed.   

CTA udarbejder ligeledes erklæringer til brug for konkrete straffesager.     

CTA’s struktur

CTA er organisatorisk en del af Efterretningsafdelingen. 

Til CTA er tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende myndigheder. Centrets ledelse mødes løbende med følgegruppen for at drøfte centrets virke og fastlægge prioriteter for centrets aktiviteter.