Partnerskabet Alliancen

Partnerskabet Alliancen 

PET’s mission er at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

I relation til regeringens nationale handlingsplan (2016) for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, har PET sammen med andre myndigheder og en række organisationer taget initiativ til at etablere et arbejdsforum, kaldet partnerskabet @lliancen.

Partnerskabet @lliancen er et forsøg på gennem en bred forebyggende tilgang og brobygning mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.


FORMÅL

Formålet er at identificere, udvikle og drive initiativer, der forebygger radikalisering ved at styrke borgeres herunder ikke mindst børn og unges modstandsdygtighed over for voldelige ekstremistiske budskaber og fællesskaber samt at bidrage til viden om internettets rolle i forhold til radikalisering og rekruttering.
 
For at opnå den fælles målsætning har partnerskabet listet tre delformål:

  1. at styrke borgernes – ikke mindst børn og unges – digitale modstandsdygtighed over for radikalisering og udfordre lukkede ekstremistiske fællesskaber og budskaber på internettet og sociale medier.
  2. at svække voldelige ekstremistiske miljøers appel og tiltrækningskraft gennem medborgerskab og sammenhængskraft ved at støtte borgernes – herunder særligt børn og unges – muligheder for at bidrage til det danske samfund og deltage i åbne demokratiske fællesskaber.

PARTNERSKABSPULJEN

PET forvalter midler fra Finansloven 2017-2020 til at støtte relevante projekter, som bidrager til partnerskabets fælles formål. Dertil kommer tildelte midler fra Trygfonden 2017 - 2019.

Læs mere om hvordan du søger partnerskabspuljen her.

ORGANISERING

Styregruppen for partnerskabet @lliancen består af Politiets Efterretningstjeneste (PET), Nationalt Center For Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Medierådet for Børn og Unge samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Børns Vilkår, Skolelederforeningen og Efterskoleforeningen.

Styregruppen fastsætter partnerskabets overordnede rammer og træffer beslutninger om støtte til projekter.

PET driver sekretariatet for partnerskabet og står for den daglige drift, herunder screening af projektansøgninger, indstilling af projektansøgninger til bevillingsstøtte i styregruppen og administration af igangværende projekter.

TILGANG

Partnerskabet er baseret på en ”multi-interessent” tilgang som betyder, at styregruppen, der består af en række organisationer og institutioner, sammen sætter rammerne for indsatsen. Der tages afsæt i hvert enkelt medlems ekspertise, netværk, rækkevidde, ressourcer og mandat.

Til partnerskabet hører også en bred kreds af organisationer, der modtager støtte fra @lliancen samt partnerorganisationer, forskere, frontpersonale, fonde og forældrenetværk mm., som deltager aktivt i partnerskabsdage, og bliver inspireret til at udvikle og implementere projekter, der bidrager til at opfylde partnerskabets formål.

Det er en forudsætning for partnerskabets succes og virke, at projekterne er forankret hos de partnere, der har ansvaret for at implementere initiativerne. Det er ligeledes en forudsætning, at partnerne arbejder tæt på og har en troværdighed hos målgruppen, som gør dem i stand til at implementere initiativer, der har en positiv effekt.

Partnerskabet er et udtryk for en tidlig kriminalpræventiv indsats, som primært arbejder ud fra en ressourceopbyggende tilgang, hvor projekter og initiativer favner målgruppens færden både analogt og digitalt: Dette sker ud fra en antagelse om, at den digitale og analoge verden er forbundet og ikke skal anskues som to adskilte arenaer.