Kontra-ekstremisme

PET’s indsats på kontraekstremismeområdet skal forebygge og forhindre, at grupper eller personer gennem brug af f.eks. vold, hærværk eller trusler søger at nå politiske mål.

Desuden har indsatsen fokus på strafbare handlinger, der har ekstremistisk baggrund, og som f.eks. er rettet mod personer og gruppers nationalitet, tro eller seksuelle orientering. Endvidere skal indsatsen forebygge og forhindre, at ekstremister udfører strafbare forhold eller truer den offentlige orden og sikkerhed.

PET arbejder som led i denne indsats tæt sammen med det øvrige politi og har bl.a. en væsentlig opgave med at sikre, at de relevante politimyndigheder kender trusselsbilledet og på den baggrund er i stand til at afpasse indsatsen i forhold til den aktuelle trussel.

PET’s indsats på kontraekstremismeområdet er forankret i Center for Kontraekstremisme.

Venstreekstremisme

Det venstreekstremistiske miljø i Danmark er kendetegnet ved en stadig stigende professionalisering og internationalisering.

Selvom hovedmodstanderen for det venstreekstremistiske miljø fortsat er den ekstreme højrefløj, er der samtidig en stigende tendens til, at miljøet knytter aktioner op på poli­tiske enkeltsager, der ikke alene har en bred opbakning i aktivistmiljøet, men en bred appel i befolkningen som sådan. Det drejer sig bl.a. om integrations- og asylpolitik samt klimapolitik.

Koblingen til politiske temaer med bred folkelig appel betyder, at den voldelige del af det venstreekstremistiske miljø i højere grad kan operere anonymt og i ly af det mere fredelige aktivistmiljø, hvorfra de søger at udnytte andres politiske og ideologiske aktiviteter med det formål at skabe konfronta­tioner med politiet.

Højreekstremisme

Det højreekstremistiske miljø i Danmark forsøger fortsat aktivt at rekruttere nye medlemmer og sympatisører.

Det sker bl.a. gennem spredning og fremme af racistiske budskaber på internettet og gennem medierne. Målet er rekruttering og fastholdelse af tilhængere samt etablering af et modsætningsforhold mellem den brede befolkning og etniske minoriteter. Derudover forsøger højreekstremisterne i højere grad end tidligere at rekruttere fra Hooligan-miljøet.

Der har traditionelt være et tæt samarbejde mellem højreekstremistiske grupper i Danmark og ligesindede i udlandet, bl.a. gennem fælles arrangementer og manifestationer. Desuden har PET konstateret, at dele af det højreekstremistiske miljø herhjemme forsøger at etablere kontakt til voldelige ekstremistiske miljøer i udlandet.

Konfrontationer

Tendensen til øget polarisering og konfrontation mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og det venstreekstremistiske miljø i Danmark er efter PET’s vurdering fortsat stigende. Der er set en optrapning i konfrontationerne mellem fløjene, og både venstre- og højreekstremister har i stigende grad fokus på systematisk at gennemføre voldelige aktioner rettet mod hinandens arrangementer så som møder, demonstrationer og koncerter.

De strafbare forhold på dette område udspringer såvel fra de venstreekstremistiske miljøer som fra højreekstremistiske kredse, og PET arbejder målrettet på at sætte ind over for alle former for voldelig politisk ekstremisme.

Samtidig er der også eksempler på, at disse direkte konfrontationer foregår i tæt samarbejde med ligesindede i udlandet, især i Tyskland og Sverige. Det er desuden fortsat PET’s vurdering, at man i disse miljøer arbejder målrettet på at anskaffe våben som led i disse konfronta­tioner.

Trusler

Der har i de senere år været et stigende fokus på trusler og chikane mod politikere og andre offentlige personer. Risikoen for at blive udsat for trusler og chikane afhænger typisk af den enkelte persons eksponering i offentligheden eller udspringer af enkeltsager, og der er eksempler på, at politikere på både højre- og venstrefløjen udsættes for til tider grov chikane.

PET bliver løbende orienteret om denne type sager og vurderer bl.a., om truslerne giver anledning til særlige sikkerhedsmæssige foran­staltninger. Det kan være vanske­ligt at give en samlet karakteristik af de personer, der chikanerer og truer politikere. Der kan være tale om alt fra personer, der er vrede på “systemet”, til psykisk syge, perso­ner, der er påvirket af stoffer eller alkohol, eller ressourcestærke bor­gere, der er vant til at få deres vilje. Hertil kommer naturligvis truslen fra ekstremistiske miljøer.