Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2017 for PET

01.06.2018

 
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag offentliggjort sin årsredegørelse for 2017 for PET.

Årsredegørelsen viser bl.a., at tilsynet i 2017 har identificeret en række områder, hvor PET ikke i tilstrækkelig grad har iagttaget regler om overholdelse af slettefrister og informationssikkerhed.

Samtidig fremgår det, at PET i alle tilfælde har overholdt lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse og videregivelse af oplysninger samt bestemmelsen om lovlig politisk virksomhed; at PET generelt overholder reglerne om intern behandling af oplysninger; at PET har tilrettelagt og gennemført den interne kontrol tilfredsstillende; og at samtlige medarbejdere har overholdt PET-lovens og PET-bekendtgørelsens regler om journalisering og sletning af personoplysninger på de af tilsynet undersøgte arbejdsstationer.

For så vidt angår kontrollen med PET’s overholdelse af slettefrister har tilsynet på baggrund af risikobaserede stikprøver fundet, at PET i et af tjenestens it-systemer (et tidligere journalsystem) i et ikke ubetydeligt omfang ikke har iagttaget lovgivningens krav om sletning eller om forlængelse af slettefristen for sager, der er ældre end 10 år. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der som nævnt er tale om risikobaserede stikprøver, og at de er foretaget på en meget lille delmængde af det samlede antal sager i det pågældende journalsystem. Opgøres de fejl, der har kunnet konstateres ved en gennemgang af hele dette system, i forhold til den samlede mængde sager, der i perioden har været behandlet, er fejlprocenten under 1.

I forhold til informationssikkerhed understreger tilsynet vigtigheden af, at PET følger tilsynets anbefalinger med henblik på at sikre implementering af ISO 27001-standarden om informationssikkerhed og derigennem sikre en afhjælpning af de resterende risici, som blev identificeret ved tilsynets kontroller i 2015 og 2016. Som det fremgår af årsredegørelsen, har PET ved udgangen af 2017 afhjulpet lidt under trefjerdedele af de nævnte risici.

PET tager tilsynets bemærkninger meget alvorligt. Tilsynets bemærkninger giver anledning til fortsat skærpet opmærksomhed på disse punkter. PET arbejder målrettet og i tæt dialog med tilsynet på at sikre efterlevelse af reglerne.

Chef for PET Finn Borch Andersen siger i forbindelse med tilsynets årsredegørelse for 2017:

Jeg tager tilsynets bemærkninger meget alvorligt. Derfor har PET også i dialog med tilsynet arbejdet målrettet med at implementere nye tiltag, som skal sikre, at vi i PET overholder de gældende regler og retningslinjer. Og vi arbejder fortsat tæt sammen med tilsynet om informationssikkerheden.”

Læs årsredegørelsen for 2017 her