Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2018 vedrørende PET

16.07.2019

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag offentliggjort sin årsredegørelse for 2018 vedrørende PET.

PET-chef Finn Borch Andersen udtaler i den forbindelse:

“PET tager kritik fra tilsynet meget alvorligt. Justitsministeren har som led i opfølgningen på årsredegørelsen bedt PET om en gennemgang af redegørelsens konkrete kritikpunkter. PET er således ved at gennemgå redegørelsen med henblik på at vurdere, hvilke tiltag kritikken efter tjenestens opfattelse giver anledning til i PET.”

Læs årsredegørelsen for 2018 her

Faktaboks om PET-lovens og UET-lovens bestemmelser om TET’s årlige redegørelser:

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) er et særligt kontrolorgan, der fører kontrol med, at bl.a. PET og FE behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt regler udstedt i medfør heraf. Der henvises til kapitel 9 i PET-loven og kapitel 7 i FE-loven.
 
Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed og afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed vedrørende bl.a. PET og FE til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren.
Årsredegørelserne skal offentliggøres, og regeringen skal forud for offentliggørelsen forelægge redegørelserne for Folketingets Udvalg med Efterretningstjenesterne, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester (UET-loven). Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at redegørelserne vil kunne danne grundlag for drøftelser mellem udvalget og regeringen, og at redegørelserne således skal sendes til udvalget forud for deres offentliggørelse.”