Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2019 vedrørende PET

09.09.2020
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2019 vedrørende PET er i dag blevet offentliggjort.

Det fremgår blandt andet af årsredegørelsen, at tilsynet generelt har et godt samarbejde med PET, og at tilsynets kontroller i 2019 viste, at PET i alle tilfælde har overholdt lovgivningen om tilvejebringelse og videregivelse af oplysninger, og at PET generelt har overholdt lovgivningens regler om behandling af personoplysninger og lovlig politisk virksomhed.

Årsredegørelsen indeholder dog også en række kritikpunkter. Der peges blandt andet i års-redegørelsen på, at PET’s sagsbehandlingstider ofte er for lange, at der i nogle tilfælde ikke er sket tilstrækkelig hurtig opfølgning på anbefalinger fra tilsynet, og at PET i ikke ubetydeligt omfang har udfordringer med efterlevelsen af regler om slettefrister. Det fremgår endvidere, at tilsynet i forbindelse med en konkret kontrol har konstateret, at PET i 4 sager om politiske demonstrationer ikke har slettet personoplysninger hurtigt nok.

PET-chef Finn Borch Andersen udtaler i den forbindelse:

"Vi tager i PET enhver kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne meget alvorligt. Vi vil derfor gennemgå redegørelsen grundigt og sikre, at vi følger op i forhold til de kritikpunkter, der er."

Læs årsredegørelsen for 2019 her.


Faktaboks om PET-lovens og UET-lovens bestemmelser om tilsynets årlige redegørelser:
”Tilsynet med Efterretningstjenesterne (tilsynet) er et særligt kontrolorgan, der fører kontrol med, at bl.a. PET og FE behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overens-stemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt regler udstedt i medfør heraf. Der henvises til kapitel 9 i PET-loven og kapitel 7 i FE-loven.

PET har en tæt, løbende dialog med tilsynet om, hvordan kontroller gennemføres, og hvor-dan det sikres, at PET lever op til gældende regler og retningslinjer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed og afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed vedrørende bl.a. PET og FE til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. 

Årsredegørelserne skal offentliggøres, og regeringen skal forud for offentliggørelsen fore-lægge redegørelserne for Folketingets Udvalg med Efterretningstjenesterne, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester (UET-loven). Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at redegørelserne vil kunne danne grund-lag for drøftelser mellem udvalget og regeringen, og at redegørelserne således skal sendes til udvalget forud for deres offentliggørelse."