Tilsynet med Efterretningstjenesterne er kommet med årsredegørelsen for 2020 vedrørende PET

16.09.2021
Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har i dag offentliggjort den årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET).

I årsredegørelsen fremgår det overordnet set, at tilsynets kontroller i 2020 bl.a. har vist, at PET i alle tilfælde har overholdt lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse og videre-givelse af oplysninger, at PET har tilrettelagt og gennemført sin interne kontrol samt ISO 27001-standarden om informationssikkerhed tilfredsstillende, og at PET generelt har reduceret sin sagsbehandlingstid. Tilsynet bemærker endvidere, at der generelt er godt samarbejde med PET om gennemførelse af tilsynets kontroller.

Samtidig påpeger tilsynet i årsredegørelsen for 2020 nogle kritikpunkter. Et af tilsynets kritikpunkter er, at PET har vanskeligheder med at iagttage lovgivningens krav om, at journalsager skal slettes eller forlænges, når den overordnede slettefrist udløber. Derudover bemærker tilsynet, at PET ikke har orienteret tilstrækkeligt om nogle databaser og systemer, og at PET i fire databaser har haft oplysninger, som ikke længere var nødvendige for PET’s arbejde. Endelig bemærker tilsynet, at de ved en konkret kontrol har konstateret, at PET i én sag om politiske demonstrationer ikke har slettet personoplysninger rettidigt.

PET-chef, Finn Borch Andersen, udtaler:

”I PET tager vi kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne meget alvorligt. Jeg vil gerne understrege, at det i PET ligger os meget på sinde at sikre, at vi håndterer data inden for de rammer, der er sat. Vi arbejder derfor løbende på tiltag, som imødekommer tilsynets kritik – blandt andet optimering af sletteprocesserne samt forbedret IT-understøttelse af håndtering af data, så vi sikrer de bedste betingelser for, at vi kan følge med og leve op til gældende regler.”

Tilsynets kritik af PET’s vanskeligheder med at iagttage lovgivningens krav om slettefrister for sager i journalsystemer er ikke en ny kritik, men noget som tilsynet flere gange tidligere har påpeget. Der er tale om en problemstilling, som PET de seneste år har arbejdet målrettet på at løse.

PET-chef, Finn Borch Andersen, udtaler i den forbindelse:

”Overholdelse af slettefrister er en problemstilling, vi har kæmpet med i flere år, og kritikken er derfor også helt berettiget. Den konkrete kritik fra tilsynet tager udgangspunkt i kontroller af sager fra 2019, hvor der i en række tilfælde ikke var taget stilling til spørgsmålet om sletning rettidigt. Siden da har vi gennemført omfattende ændringer i vores sletteprocedurer og tilført nye ressourcer til området. Alt tyder på, at det virker. Det underbygges af en netop gennemført stikprøveundersøgelse af PET’s overholdelse af slettefrister i journalsystemerne, som viser, at vi står et andet og betydeligt bedre sted i dag.”

Af tilsynets redegørelse fremgår det også, at PET skulle have givet mangelfulde oplysninger til tilsynet.

PET-chef, Finn Borch Andersen, udtaler i den forbindelse:

”Kritikken handler om én af i alt ca. 50 kontroller gennemført i 2020. Vi er rigtig kede af kritikken og de misforståelser, der er opstået i forbindelse med den omtalte kontrol. Vi vil tage forløbet op på et kommende møde med tilsynet, så vi kan komme til bunds i sagen.”

Læs TET’s årsredegørelse for 2020 her.

Faktaboks om PET-lovens og UET-lovens bestemmelser om tilsynets årlige redegørelser:

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (tilsynet) er et særligt kontrolorgan, der fører kontrol med, at blandt andet PET og FE behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretnings-tjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt regler udstedt i medfør heraf. Der henvises til kapitel 9 i PET-loven og kapitel 7 i FE-loven.

PET har en tæt, løbende dialog med tilsynet om, hvordan kontroller gennemføres, og det sikres, at PET lever op til gældende regler og retningslinjer.

Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed og afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed vedrørende blandt andet PET og FE til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Årsredegørelserne skal offentliggøres, og regeringen skal forud for offent-liggørelsen forelægge redegørelserne for Folketingets Udvalg med Efterretningstjenesterne, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretnings-tjenester (UET-loven). Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at redegørelserne vil kunne danne grundlag for drøftelser mellem udvalget og regeringen, og at redegørelserne således skal sendes til udvalget forud for deres offentliggørelse.