PET udgiver for første gang en ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark”

13.01.2022

Truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed i Danmark er blevet mere markant. Der er tale om spionage, påvirkning, chikane, forsøg på ulovligt at anskaffe produkter, teknologi og viden samt i helt særlige tilfælde likvideringsforsøg. Det viser PET’s ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark”, der udkommer for første gang.

En række fremmede stater udfører aktivt efterretningsvirksomhed mod Danmark, og spionagetruslen er de senere år blevet mere markant. Trusselsbilledet er også relevant for Færøerne og Grønland.

Det viser PET’s ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark”, der er PET’s første samlede vurdering af spionagetruslen mod Danmark.

PET har i de seneste år afdækket flere sager, der vidner om, at truslen er reel. Det fortæller Anders Henriksen, der er afdelingschef for Kontraspionage hos PET.

”Truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark, Grønland og Færøerne er blevet mere markant i de seneste år. Vi står over for en bredspektret og kompleks trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed. Truslen udgår primært fra Rusland, Kina og Iran, men der er også eksempler på, at andre stater udfører efterretningsaktiviteter i Danmark,” siger Anders Henriksen.

Danmark er et attraktivt mål

Fremmede stater spionerer først og fremmest mod Danmark for at styrke deres egen politiske, militære og økonomiske position. Danmarks aktive rolle på den internationale scene, digitaliseringen og et højt teknologisk vidensniveau er bl.a. med til at gøre Danmark til et attraktivt mål for fremmed efterretningsvirksomhed. Hertil kommer en øget rivalisering mellem stormagterne Rusland, Kina og USA, som f.eks. ses i form af et øget fokus på Arktis.

Fremmede efterretningstjenester udviser særligt interesse for politikere, ministerier og embedsmænd i centraladministrationen. Især de politikere, ministerier og embedsmænd, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik eller med områder og sager, der vedrører energi og råstoffer.

Danmark er på en række områder førende i verden inden for teknologi, innovation og forskning. Det gælder bl.a. inden for energi og bioteknologi, og inden for visse kritiske teknologier. Danmarks førerposition udgør et væsentligt indtægtsgrundlag for danske virksomheder, men den gør samtidig Danmark til et attraktivt mål for fremmede stater som især Kina, der gennem spionage forsøger at få fat i dansk viden og teknologi.    

Nye spillere på banen

PET har – ligesom andre efterretningstjenester – set flere eksempler på, at Rusland har intensiveret sine efterretningsaktiviteter mod Vesten. Derudover er der kommet nye spillere på banen, bl.a. Kina samt lande som Iran og Saudi Arabien, der eksporterer deres regionale konflikter til Danmark.

”På baggrund af den mere markante spionagetrussel ser PET et behov for at øge modstandskraften mod fremmede efterretningstjenester i hele Rigsfællesskabet. PET har derfor styrket indsatsen inden for kontraspionage. Vi har udbygget vores analyse- og efterforskningskapacitet og vores rådgivningsindsats. Det er bl.a. vigtigt, at ansatte i ministerier, på universiteter og i teknologivirksomheder kender til truslen, så de kan tage de rette forholdsregler. I sidste ende handler det om at beskytte Danmarks, Grønlands og Færøernes sikkerhed, vores interesser og vores økonomi,” siger Anders Henriksen.

Læs ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark”.

 

Læs "KILITSISSIATUT SULIAQARNERUP DANMARKIMUT SIOORANARTOQARNERANIK NALILIINEQ

 

English press release

 

 

The release of PET's first "Assessment of the espionage threat to Denmark"

The threat from foreign intelligence activities in Denmark has increased. The threat relates to espionage, influence activities, harassment, attempts to illegally procure products, technology and knowledge and, in exceptional cases, assassination attempts. These are the findings of the new PET publication “Assessment of the espionage threat to Denmark”.

A number of foreign states are actively carrying out intelligence activities against Denmark, and the espionage threat has increased in recent years. The threat of espionage is also relevant to the Faroe Islands and Greenland.

These are among the conclusions of PET’s “Assessment of the espionage threat to Denmark”, which is the first overall assessment of this topic.

According to Anders Henriksen, PET’s Head of Counterintelligence, PET has uncovered a number of cases over the past years which clearly illustrate that the threat is real.

“The threat from foreign intelligence activities against Denmark, Greenland and the Faroe Islands has increased in recent years. We are facing a multifaceted and complex threat from the intelligence activities of foreign states. The threat primarily emanates from Russia, China and Iran, but there are also examples of other states carrying out intelligence activities in Denmark”, says Anders Henriksen.

Denmark is an attractive target

Foreign states primarily target their espionage activities at Denmark to further their own political, military and economic position. Denmark's active participation on the international stage, the growing globalization and international competitiveness, the general openness of society, digitalization and a high level of technological knowledge are all factors which make Denmark an attractive target of foreign intelligence activities. Additionally, the rivalry between the great powers Russia, China and the United States has become more pronounced, as illustrated by the added focus on the Arctic.

Foreign intelligence services show a particular interest in politicians, ministries and government officials, especially those involved in foreign, security and defence policy or issues relating to energy and raw materials.

In addition to this, Denmark is leading within a number of areas relating to technology, innovation and research, including energy and biotechnology and certain critical technologies. Denmark’s leading position provides an essential source of revenue for Denmark, but it also makes Denmark an attractive target for foreign states such as China that seek to obtain knowledge and cutting-edge technology by way of espionage.

New players

Like other intelligence services, PET has seen several examples of growing Russian intelligence activity targeting the West. In addition, there are new players, including China, and other countries such as Iran and Saudi Arabia, which are exporting their regional conflicts to Denmark and elsewhere.   

“As a result of the increased espionage threat, PET finds it necessary to build resilience against foreign intelligence activities across the Danish Realm. PET has therefore stepped up counterintelligence efforts by expanding our analysis and investigation capability and our advisory activities. One of our key priorities is to raise awareness of the threat among staff working at ministries, universities and exposed companies, enabling them to take proper precautions. Ultimately, the goal is to protect the security, the interests and the economies of Denmark, Greenland and the Faroe Islands”, says Anders Henriksen.

Read the “Assessment of the espionage threat to Denmark”.