Om PET


PET’s mission er at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

PET’s vision er at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge, efterforske  og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Truslerne mod det danske samfund udgøres først og fremmest af terrorisme, politisk ekstremisme og spionage, og de er både rettet mod mål inden for landets grænser og mod danskere og danske interesser i udlandet.

For at PET bedst kan varetage opgaven er det vores  vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af operations- og beredskabsparathed. PET arbejder også målrettet med forebyggende aktiviteter og har i den forbindelse et bredt samarbejde med aktører i hele landet.

Fortrolighed og åbenhed
For at PET kan løse sine opgaver effektivt, er det en forudsætning, at der er fortrolighed om store dele af PET’s virksomhed. Fortroligheden er påkrævet for ikke at afsløre PET’s og PET’s samarbejdspartneres arbejdsmetoder, kapacitet, konkrete operationer og kilder. Disse hensyn vil ofte afskære PET fra offentligt at kommentere en sag eller at be- eller afkræfte bestemte oplysninger. PET har inden for rammerne af PET-loven og retsplejeloven mulighed for at hemmeligholde oplysninger, når det skønnes nødvendigt.

I PET er vi samtidig meget bevidste om, at en grad af åbenhed kan have betydning for den offentlige tillid og tryghed. Derfor vurderer PET nøje  fra sag til sag om der kan gives oplysninger til offentligheden, og om vi kan være åbne om dele af vores arbejde.

En del af PET’s arbejde, som der er en høj grad af åbenhed omkring, er den forebyggende indsats. Her er åbenhed og dialog mellem PET og det øvrige samfund  netop en forudsætning for, at PET kan løse sin opgaver effektivt.

Rammen for PET’s arbejde
Den 1. januar 2014 trådte lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-loven) i kraft. Med loven blev der gennemført en samlet regulering af PET’s virksomhed og samtidig blev der med loven etableret et særligt tilsynsorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der påser, at PET overholder reglerne om behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer.

PET er endvidere – som før PET-lovens ikrafttrædelse – undergivet ekstern kontrol fra Justitsministeriet, Folketingets Kontroludvalg, Folketingets Ombudsmand, domstolene, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Rigspolitiet og Rigsrevisionen. Læs mere om kontrollen med PET.