Internationalt samarbejde

Bilateralt samarbejde

PET har et tæt og inten­sivt internationalt samarbejde med myndigheder og relevante organisationer, som på forskellige måder er involveret i indsatsen mod den internationale terrorisme.

Dette samarbejde foregår ved direkte bilaterale kontakter med udenlandske sikkerheds- og efter­retningstjenester og andre rele­vante organisationer. Det drejer sig bl.a. om samarbejde i forbindelse med fælles operationer og udveks­ling af oplysninger om personer og grupper, der kan udgøre en sikkerhedsmæssig trussel, herunder mod Danmark, danske interesser i udlandet eller udenlandske interes­ser her i landet.

Multilateralt samarbejde

PET deltager desuden i et omfattende multi­lateralt samarbejde. Dette samar­bejde foregår bl.a. i EU-landenes Counter Terrorism Group, CTG.

CTG blev oprettet af cheferne for efterretnings- og sikkerhedstjene­sterne i EU-landene efter terror­angrebene den 11. september 2001. Gruppen har skiftende formandskab, der følger formandskabet for EU. Arbejdet i gruppen er fokuseret på militant islamistisk terrorisme og omfatter navnlig udarbejdelse af fælles trusselsvurderinger samt drøftelse af initiativer, der kan styrke det operative samarbejde om bekæmpelse af terrorisme.

Herudover deltager PET i en række arbejdsgrupper i EU- og NATO-regi samt i en lang række andre større eller mindre multilaterale fora, hvor der udveksles erfaringer og best practice samt drøftes strategi- og kompetenceudvikling. Desuden drøfter man bl.a. konkrete trænings- og uddannelsesaktiviteter, styring og kvalitetsudvikling samt IT-system­udvikling mv.

Udveksling af oplysninger

Samarbejdet mellem PET og uden­landske samarbejdspartnere foregår i overensstemmelse med dansk og international ret.

Det følger af Justitsministeriets instruks af 7. december 2009 til chefen for PET, at der skal fastsættes nærmere interne retningslinjer for efterretningstjenestens vide­regivelse af oplysninger til uden­landske myndigheder. Retningslinjer for videregivelse af oplysninger til danske og udenlandske myndigheder samt indhentelse af visse oplysnin­ger blev fastsat den 7. december 2009. Det fremgår endvidere af instruksen, at videregivelse af personfølsomme oplysninger til uden­landske myndigheder i alle tilfælde kræver PET’s juridiske chefs eller dennes stedfortræders forudgående godkendelse.

For så vidt angår videregivelse af oplysninger til udenlandske myndig­heder er det reglerne om tavshedspligt, der regulerer, i hvilket omfang Politiets Efterretningstjeneste kan videregive oplysninger. Regler om tavshedspligt er fastsat i straffe­lovens § 152 ff og i forvaltningslo­vens § 27. Regler om videregivelse af oplysninger er indeholdt i forvalt­ningslovens § 28, der henviser til reglerne i lov om behandling af per­sonoplysninger (persondataloven), herunder §§ 6-8. Disse bestem­melser gælder ifølge persondatalo­ven ikke for PET, men principperne i disse bestemmelser giver en vis vejledning ved efterretningstjene­stens vurdering af, om en oplysning kan videregives.

I alle tilfælde forudsætter videregi­velse af oplysninger til udenlandske myndigheder, at der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Efterretningstjenester er dog af hensyn til kildebeskyttelsen sædvanligvis meget tilbageholdende med at udtale sig om, hvordan oplysninger er tilvejebragt. Oplys­ninger fra udenlandske samarbejds­partnere, der eventuelt måtte være fremkommet under anvendelse af tortur, vil ligesom andre oplysnin­ger indgå i PET’s undersøgelser, men PET er meget opmærksom på, at sådanne oplysninger kan have en meget lav troværdighed. Efter dansk ret vil oplysninger, der er fremkommet under tortur ikke kunne anvendes som bevis under en retssag ved en dansk domstol, medmindre der er tale om en straffesag mod en person, der er tiltalt for at være ansvarlig for torturen.